Samarbejdsaftale

Netværkssamarbejde
erhvervsskoler – produktionsskoler – UU-centre i Himmerland
og Taleinstituttet, Region Nord

Samarbejdsaftale.

Formål
Formålet er at arbejde frem mod at 95% af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse, hvilket kan ske ved,
– at støtte de unge i overgangen fra en uddannelse/institution til en anden
– at igangsætte og koordinere støtteforanstaltninger for frafaldstruede unge
– at organisere og koordinere nye samarbejdsstrukturer mellem netværksdeltagerne
– at samarbejde omkring lærlingeuddannelse på produktionsskolerne

Samarbejdet bygger på: Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler
Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 785 af 6. juli 2006, med de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 593 af 24. juni 2005, § 18 i lov nr. 578 af 9. juni 2006, § 2 i lov nr. 558 af 6. juni 2007, § 38 i lov nr. 311 af 30. april 2008, § 1 i lov nr. 1173 af 10. december 2008, § 4 i lov nr. 1527 af 27. december 2009 og § 2 i lov nr. 580 af 1. juni 2010.

Deltagere:

a. Erhvervsskoler:          Erhvervsskolerne Aars
b. Produktionsskoler:      Rebild Produktionsskole
Næsbyhus
Kongshøjgaard
Hobro Produktionshøjskole

c. UU:                           UU–Vesthimmerland
UU-Mariagerfjord
UU- Rebild
d. Taleinstituttet            Taleinstituttet, Aalborg

Samarbejdsindhold:

Kombinationsforløb
Meritgivende kombinationsforløb indeholder elementer fra undervisningen på både erhvervsskole og produktionsskole.
Målet er, at den unge får personlig indsigt i krav og indhold i en erhvervsuddannelse, at den unge bliver meritafklaret, og at den unge får udarbejdet en realistisk plan for sit forløb på en erhvervsuddannelse.
Den del af kombinationsforløbet, som foregår på en erhvervsskole, har en varighed på mellem 2 og 5 uger, som kan deles op på enkelte dage.
Erhvervsskolerne i Aars gennemfører individuelle kombinationsforløb efter en konkret henvendelse fra produktionsskolen.
Forløbet aftales skriftligt. Der udfyldes en elevplan med relevante oplysninger om elevernes forudsætninger, den aftalte periode, antal uger/dage, antal lektioner, indhold i forløbet og kontaktpersoner på henholdsvis erhvervsskolen og produktionsskolen. Ved afslutningen af forløbet evalueres eleven i elevplan. Elevens kontaktpersoner kontakter hinanden, når der er brug for det.
Aftalen indgås direkte mellem de personer, som de to skoleformer vælger som kontaktpersoner, f.eks. vejleder, faglærer eller kontaktlærer.
Kombinationsforløbene tilrettelægges i perioder, hvor der er holdstart på de enkelte indgange. Erhvervsskolen melder tidspunkterne ud forår og efterår.
Prisen for kombinationsforløbene er 1500 kr. pr uge. På merkantil er prisen 1000 kr. pr uge

Frafaldstruede elever:
Elever, som er startet på Erhvervsskolerne i Aars, men mangler nødvendige forudsætninger, kan vejledes til et produktionsskoleophold med henblik på at udvikle faglige, personlige og/eller sociale kompetencer for herefter at være bedre rustet til at gennemføre en erhvervsuddannelse.
Forløbet aftales og tilrettelægges mellem de to skoler som en del af elevens uddannelsesplan. Eleven kan forblive indskrevet på Erhvervsskolerne i Aars og deltage i forløbet på produktionsskolen, eller eleven kan udmeldes fra Erhvervsskolerne i Aars og i samarbejde med den unges UU-vejleder overføres til produktionsskolen. De involverede vejledere vurderer i den konkrete situation, hvad der vil være bedst for eleven, således at han/hun oplever en sammenhæng i sit uddannelsesforløb.
Pris for et forløb, hvor eleven stadig er indskrevet på Erhvervsskolerne i Aars vil være 1500,00 kr. uge for tekniske uddannelser og 1000,00 kr. pr. uge for merkantile uddannelser.

Dele af grundforløb på produktionsskole:
Erhvervsskolerne i Aars og den enkelte produktionsskole kan samarbejde om særligt tilrettelagte grundforløb for elever, som kan have gavn af at en del af grundforløbets undervisning bliver henlagt til produktionsskolens værksteder og læringsmiljø.
Der skal altid udarbejdes en skriftlig aftale som beskriver hvilke fag og mål eleven gennemfører på produktionsskolen, og hvordan de opnåede mål skal dokumenteres. Det er Erhvervsskolerne i Aars, som i sidste ende har det juridiske ansvar for at vurdere, om eleven har bestået den forlagte undervisning, ligesom det altid er Erhvervsskolerne i Aars, som kompetencevurderer eleven i starten af grundforløbet inden elevens uddannelsesplan udarbejdes, samt afholder det afsluttende projekt/prøve i grundforløbet.

Forudsætninger for et samarbejde mellem Erhvervsskolerne Aars, produktionsskolerne og UU-centrene

Krumtappen i samarbejdet skal være et organiseret netværkssamarbejde.
Netværkssamarbejdet organiseres således:

Ledernetværk:
1 leder fra hver af produktionsskolerne, 2 fra Erhvervsskolerne Aars, Taleinstituttet,  samt lederne af UU-Vesthimmerland, UU-Mariagerfjord og UU-Rebild.
Dette netværk mødes min. 2 gange årligt for dels at tilpasse samarbejdsaftalen, dels for at aftale fælles strategier for det fortsatte samarbejde
Ledernetværket aftaler kontraktudkast og prisen for de forløb som produktionsskolerne køber.

Vejledernetværk:
2 gange årligt mødes vejledere fra Produktionssskolerne, UU-centrene, VUC og Erhvervsskolerne Aars.
Formålet med møderne er en gensidig orientering om de lovmæssige ændringer der er kommet på områderne samt drøftelse af procedurer i forbindelse med overførsel af elever skolerne imellem.
UU koordinerer og indkalder til møderne

Lærernetværk:
2 gange årligt mødes lærerne fra produktionsskolerne og lærerne fra Erhvervsskolerne.
Møderne planlægges som branchemøder:
– Metal (smede og mekanikere)
– Levnedsmiddel
– Bygge/anlæg
Formålet med møderne er få skabt personlige netværk og derudover at få skabt kendskab til hinandens arbejde

Marts 2012

Erhvervsskolerne Aars

Produktionsskolen Kongshøjgaard

Produktionsskolen Næsbyhus

Hobro Produktionshøjskole

Rebild Produktionsskole

UU-Vesthimmerland

UU-Mariagerfjord

UU-Rebild