Hvad er STU?

Alle unge med særlige behov fik 1. august 2007 ret til en 3-årig særlig tilrettelagt ungdoms uddannelse, kaldt STU. Vi har valgt at kalde vores STU for Næsbylinien.Målet er at den unge opnår større personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til beskæftigelse eller videre uddannelse.

Uddannelsens indhold:
Loven deler uddannelsen op i tre dele:

Almenedel Udvikling personligt – socialt, samfundsrelateret – kommunikation/indsigt/viden, bo-undervisning, selvstændig livsførelse, husholdning, økonomi, kendskab til det offentliges tilbud og uddannelsesmæssige hjælpemidler.
Specifikkedel Udvikling af interesser, evner, særlige færdigheder, fritidsaktiviteter, forberedelse til beskæftigelse, virksomheds- og institutionsbesøg, arbejdsmarkedsforhold og praktikforberedelse.
Praktikseddel Praktiske aktiviteter og praktik.

Forløbet indledes med en afklaring, der munder ud i en konklusion med forslag til en uddannelsesplan. Eleven vil blive mødt med en forventning om engagement og motivation.
Her bliver der lagt vægt på individuel planlægning og hensyn, og arbejdet struktureret med hver enkelt elev. Det er meget væsentligt at tage særlig hensyn til den enkelte elevs personlige forudsætninger og muligheder, så eleven udvikler sig i eget tempo i forhold til evner, behov og ønsker. Arbejdsevne og resurser hos eleven vil blive afdækket og er en del af elevens afklaring.

Gennem Næsbyliniens mangeartede arbejdsopgaver, praktik og undervisning, tilegner eleverne sig viden om voksentilværelsen, sociale spilleregler og arbejdslivets krav. De afprøver muligheder og de krav der stilles i et arbejdsliv og bliver vejledt i voksenlivet. Konklusionen vil give et billede af hvor eleven er i sit liv og hvilke muligheder vi kan se fremover. Det giver eleverne mulighed for at lægge en plan for deres fremtidige liv.

Det eleverne lærer på uddannelsen, vil vi gerne, at de kan bruge i deres videre fremtid.

Beskæftigelsesmuligheder: Eleven afprøver forventninger og evner. Undervisningen forgår på skolen og i praktikker på produktionsskolens egne værksteder og i offentlige og private virksomheder. Eleven bliver afklaret om sine fremtidige jobmuligheder i virksomheder på almindelige eller særlige vilkår eller former for beskyttet beskæftigelse.

Uddannelse: Eleven bliver mere bevidst om sine muligheder for evt. at tage en uddannelse. Hvis eleven har et konkret ønske, hjælper vi med at undersøge kravene for at kunne starte på uddannelsen. Vi kigger, bla. igennem tests, på de forudsætninger eleven har for at kunne honorere de krav der stilles og om eleven evt. kan forbedre sin faglige kunnen.

Boligen: Eleven bliver mere bevidst om sine bomuligheder. Vi underviser f.eks. i økonomi, indkøb, madlavning, budgetter, boformer. Der er mulighed for praktik på Næsbyhus erhvervs- og botræningsprojekt, evt. efterfølgende ophold

Fritiden: Eleven bliver mere bevidst om fritids muligheder. Vi præsenterer eleven for forskellige fritids muligheder og opfordre/støtter eleven i at deltage. Vi opfordrer til sociale aktiviteter imellem eleverne.
Ved uddannelsens afslutning får eleven et skolebevis med kompetencepapir, der indeholder beskrivelse af uddannelsesforløbet og opnåede kompetencer.

Visitation og optagelse.
UU-vejlederen på elevens skole / jobcenter har ansvar for at finde den ungdomsuddannelse, der svarer til elevens ønsker, behov og muligheder. Eleven og elevens forældre præsenteres for mulighederne, og det er herefter elevens eget ønske, der har første prioritet.
Hvis eleven er berettiget til en STU, søges kommunens visitationsudvalg om godkendelse her af.