STU-forløb

Særlig TilrettelagtUngdomsuddannelse
Lov nr. 564 af 06/06/2007 
Uddannelsesforløbet varer i maksimalt 3 år.
Eleven bliver undervist i 840 timer pr. år.
Praktik og andre praktiske aktiviteter indgår i elevens uddannelse i vist omfang dog højst 280 timer pr. år. Kan i særlige tilfælde være mere omfattende end 280 timer. Uddannelsens indhold:
Loven deler uddannelsen op i tre dele:

Almenedel Udvikling personligt – socialt, samfundsrelateret – kommunikation/indsigt/viden, bo-undervisning, selvstændig livsførelse, husholdning, økonomi, kendskab til det offentliges tilbud og uddannelsesmæssige hjælpemidler.
Specifikkedel Udvikling af interesser, evner, særlige færdigheder, fritidsaktiviteter, forberedelse til beskæftigelse, virksomheds- og institutionsbesøg, arbejdsmarkedsforhold og praktikforberedelse.
Praktiskedel Praktiske aktiviteter og praktik.

I uddannelsesforløbet fokusere vi på:

  • Styrke selvtilliden og selvværdet hos den unge.
  • Vejlede og støtte den unge i forhold til voksentilværelsen.
  • Vejlede og støtte den unge i forhold til beskæftigelse og evt. uddannelse.
  • Vejlede og støtte den unge i at opbygge og vedligeholde et socialt netværk.
  • Vejlede og Støtte den unge i at opbygge og vedligeholde et aktivt fritidsliv.

STU indledes med et 12 ugersforløb, der munder ud i en konklusion med forslag til en uddannelsesplan. Eleven vil blive mødt med en forventning om engagement og motivation.
Her bliver der lagt vægt på individuel planlægning og hensyn, og arbejdet struktureret med hver enkelt elev. Det er meget væsentligt at tage særlig hensyn til den enkelte elevs personlige forudsætninger og muligheder, så eleven udvikler sig i eget tempo i forhold til evner, behov og ønsker. Arbejdsevne og resurser hos eleven vil blive afdækket og er en del af elevens afklaring.

Gennem Næsbyliniens mangeartede arbejdsopgaver, praktik og undervisning, tilegner eleverne sig viden om voksentilværelsen, sociale spilleregler og arbejdslivets krav. De afprøver muligheder og de krav der stilles i et arbejdsliv og bliver vejledt i voksenlivet. Konklusionen vil give et billede af hvor eleven er i sit liv og hvilke muligheder vi kan se fremover. Det giver eleverne mulighed for at lægge en plan for deres fremtidige liv.

Det eleverne lærer på uddannelsen, vil vi gerne, at de kan bruge i deres videre fremtid.

Beskæftigelsesmuligheder: Eleven afprøver forventninger og evner. Undervisningen forgår på skolen og i praktikker på produktionsskolens egne værksteder og i offentlige og private virksomheder. Eleven bliver afklaret om sine fremtidige jobmuligheder i virksomheder på almindelige eller særlige vilkår eller former for beskyttet beskæftigelse.

Uddannelse: Eleven bliver mere bevidst om sine muligheder for evt. at tage en uddannelse. Hvis eleven har et konkret ønske, hjælper vi med at undersøge kravene for at kunne starte på uddannelsen. Vi kigger, bla. igennem tests, på de forudsætninger eleven har for at kunne honorere de krav der stilles og om eleven evt. kan forbedre sin faglige kunnen.

Boligen: Eleven bliver mere bevidst om sine bomuligheder. Vi underviser f.eks. i økonomi, indkøb, madlavning, budgetter, boformer. Der er mulighed for praktik på Næsbyhus erhvervs- og botræningsprojekt, evt. efterfølgende ophold

Fritiden: Eleven bliver mere bevidst om fritids muligheder. Vi præsenterer eleven for forskellige fritids muligheder og opfordre/støtter eleven i at deltage. Vi opfordrer til sociale aktiviteter imellem eleverne.

Praktik.
Eleverne kan komme i praktik på produktionsskolens værksteder, som er køkken, metal, træ, auto og bygge/anlæg, samt ude på virksomheder i lokalområdet. Praktikker ude af huset foregår med ugentlig opfølgning fra underviser. Det sidste år tæt samarbejde med sagsbehandler fra jobcenter.

Ved uddannelsens afslutning får eleven et skolebevis med kompetencepapir, der indeholder beskrivelse af uddannelsesforløbet og opnåede kompetencer

Socialt samvær med produktionsskolens elever.
Eleverne deltager sammen med produktionsskolens elever i morgen gåtur og fælles morgenmad/frokost. Deltager i skolens sociale arrangementer og aktiviteter, f.eks. lejrskole, elevråd, fællesmøder, sikkerhedsgrupper, foredrag, julehyggedage og temadage.

Botræning.
Der er mulighed for at eleverne kan øve sig i at flytte hjemmefra. Næsbyhus erhvervs- og botræningsprojekt er beliggende i Ranum by. Her bor eleven sammen med andre unge, og der er socialpædagogisk personale ansat. Bo- og fritidstræningen vil foregå på alle ugedage fra ca. kl. 12.00 til kl. 22.00.
Se link om Næsbyhus erhvers- og botræningsprojekt.

Andre aktører / samarbejdspartnere.
Næsbyliniens medarbejder arbejder tæt sammen med Vesthimmerlands Kommune, Jammerbugt Kommune, UU- vejleder, andre udbydere af STU, andre produktionsskoler, Taleinstituttet og Næsbyhus Bo- og erhvervstræning, samt forskellige virksomheder i forbindelse med praktikker.