Udslusningsstrategi

Da en målrettet og effektiv udslusning til videreuddannelse eller beskæftigelse er selve ho­vedopgaven i produktionsskolens indsats, er det særdeles vigtigt, at hele vort daglige virke er rettet herimod.
Specielt vil vi her pege på følgende indsatsområder som vi betragter som særdeles vigtige:

  • Udredning og afklaring
  • Løbende vejledning
  • Lokalforankrede og produktionsrettede værkstedstilbud
  • Virksomhedspraktik
  • Samarbejde med private og offentlige virksomheder
  • Samarbejde med primærkommunerne
  • Samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner.

Udredning og afklaring

Samtidig med indskrivning af en ny elev gennemføres en ”elevforsamtale” der danner grundlag for en foreløbig plan for indsatsen. Under forsamtalen afklares elevens basiskund­skaber og ønsker til fremtidig erhvervsbeskæftigelse og eventuelle ønsker om virksomheds­praktik. Der er i den forbindelse særlig fokus på sammenhængen mellem elevens ønsker og muligheder. Forsamtalen er samtidig udgangspunkt for elevens forløbsplan og den lø­bende udredning af elevens reelle muligheder.

Løbende vejledning

Senest 8 uger efter forsamtalen, og herefter med 8 ugers interval foretager værkstedslæreren individuelle samtaler med alle elever. Herigennem følges op på forsamtalens målsætning og aftaler. Elevens indsats og motivation drøftes og samtidig justeres forløbsplanen.
Udover uformelle småmøder og planlagte elevsamtaler kan der efter elevens eller værk­stedslærerens ønske etableres ”ekstraordinære” samtaler.
Såfremt værkstedslæren ikke besidder den nødvendige viden i forhold til en konkret er­hvervsvejledning inddrages andre lærere eller skolelederen i vejledningen.
Vedrørende vejledning til erhvervsgrunduddannelsen EGU henvises elever til EGU-vejlederen på skolen.
Alle skolens værkstedslærer modtager løbende videreuddannelse indenfor vejledningsområ­det.

Lokalforankrede og produktionsrettede værkstedstilbud

Skolen råder over køkken-, træ-, metal- og autoværksted. I vores valg af værkstedstilbud har det været vigtig, at viften relaterer til erhvervsstrukturen i lokalområdet. Ligeledes er det vig­tigt, at tilbuddene er håndværksprægede, og at det praktiske arbejde er produktionsrettet og med høj nytteværdi. I værkstedstilbuddene er der taget høje for individuelle udviklingsmu­ligheder for den enkelte elev.

Virksomhedspraktik

Som et vigtigt led i afklaring af de fremtidige erhvervsmuligheder har eleverne mulighed for en bred vifte af virksomhedspraktikker. Praktikkerne kan tilrettelægges som 1-2-3 eller 4 ugers forløb.

Samarbejde med offentlige og private virksomheder.

Skolen har gennem et mangeårigt samarbejde opnået god kontakt til virksomheder i Vesthimmerland. Vi lægger stor vægt på at det daglige samarbejde foregår mellem ”nøglepersoner” på virksomheden og skolens linielærer. Det er ligeledes særdeles nødven­digt at virksomhed og ”nøgleperson” har forståelse for og interesse i at deltage i samarbej­det. Det ”korps” af virksomheder skolen i dag bruger til praktikker er på baggrund tidligere erfaringer udvalgt som velegnede samarbejdspartnere. Generelt er virksomheder i regionen særdeles positive i forhold til træningspraktikker.
Under virksomhedspraktikker holder værkstedslæreren løbende kontakt med elev og ”nøg­leperson”.

Samarbejde med primærkommunerne

For at sikre en optimal vejledning og indsats har skolen løbende kontakt til ungdomsvejle­der UU og sagsbehandlere i Vesthimmerland og Jammerbugt kommune. I forhold til Vesthimmerland afholdes hver måned statusmøder hvor UU/sagsbehandler og skolens vejleder gennemgår alle elever bosiddende i kommunen. Der er herigennem således mulighed for koordinering og optimering af indsatsen i forhold til den unge.

Samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner

Da en stor del af eleverne på skolen har mislykkede erhvervsskoleforløb bag sig, er det vig­tigt, at et nyt ”forsøg” forberedes grundigt. Primært er der tale om en mental genopbyg­ningsproces der styrker selvtilliden, men også et stor behov for glidende overgang fra pro­duktionsskole til erhvervsskole. I den forbindelse har skolen aftale med Erhvervsskolerne I Aars om forskellige typer af kombinationsforløb. Der kan være tale om i uge-praktikker, længerevarende vekselforløb, kortere forløb med eller uden støtteelev.

Næsbyhus Produktionsskole den marts 2013

Klik her for at se seneste statistik for udslusning